Aşk Ve Sevginin Gücü - Eren Sarı

Yani insonlann btrbtrini sevebihnesi ancak yeterli bilgiye sahip olabilmesine baghchr. Yererli bilgiden kasıt, dünya ve öte dünya bilgisi, Yukadnın bilgisidir. Birbirine paralel güçle ruh ve madde bilgisidir. Tekamölün bir amacı da sevgi enerjisini bünyemizden giderek daha çok geçimiektir. işte sevemeyişimiznı nedeni de budur. Sevgi evrensel ve sınırsız bir güçtür. Evrendeki her şeyi kaosar. Ancak tüm varlıklar, kendi tekamül düzeylerine göre bu ilahi kudretim alabilirler. Sevgi ve sevgisizlik ruhsal bir olay olduguna göre, sevgisidigi meydana getiren sebepleri de ruhta aramak gerekir. Bu açıdan bakıldıgmda sevgisizlik, bir insan için tümüyle doğal olmayan bir hastalık halidir. Ruhsal İdare Mekonizmasffidan aşağılara dogru akan enerji sevgidir. "Lokal sevgi" tatbikotlarmdan, "Genel sevgi" tatbikatlanna geçtiğimiz zaman sonırnluluk duygusunu alırız. İşte o zaman kozmik bir şuura ulaşmaya başhyoruz demektir. Bu gizli güç yani sevgi, varlığın varoluşu ile beraber sahip olduğu Tannsal bir güçtür. Bu yüzden Yaratık', sevgi enenishlin bir sonucudur. İnsmhk olarak biz şimdiye kadar sevgiyi, bir duygu zannederek, duygusal tatminlere yarayan bir rahatlatıcı olarak ele aldık. Sevgi ile sempatiyi birbirine kanştırchk. Bazdarnu sevip, bazılannı göz ardı ettik.Ruhsal sevgiye ulaşmak için bazı takmhlardan kurtulmak gereklidir. örnegin; kibir, açgözlültik, kıskançlık, bencillik, korku gibi duygulardan. Ben duygusu atıknalıdır. Sevgi tüm evren kapsar, nerede yaşam varsa, orada sevgi vardır. 72
SEVGISİZLIKBütün evren chştan içe dogru saran sevgi enerjisi, varlıklar tarafuıdan çeşitli şekillerde tezahlır ettirilmektedir. Buna rağmen, günlük yaşanumula hısanlann birbirlerini sevmediklerini gözlemlemekteyiz. Peki insanlar neden birbirini sevemez? Bu gliçsüzlük, bu negatif durum neden ortaya çıkıyor? Sebeplerden birisi otomatik yaşamaknr. Otomatik yaşam, hayati kurulu bir düzen halinde, belli bir progranu aynen tekrarlayan bir sistem gibidir. Gurdjiefre göre insan kendini tanımayan ve kontrol edemeyen bir makinedir. Davranışları ve cevaplan mekaniktir. Elimiz yandıgı zaman elimizi gen çekmemiz, taş atildiği zaman başıma egmemiz birer mekanik lepkidir. Ayni şekilde, şartlanmış olduğu bir fikri benimseyerek refleks tarzında karşıbldar verir. Tıpkı bitki kölderinin suya yada rulubetli yere dogru kendiüginden yönelmesi gibi. İnsan da, "sev seni sevenr gibi otomatik ifadelerde bulunur. Otomatik insanın sevgisi bedensel ve duygusal tatminlerden ibarettir. Otomatik replikler bünyemizde dirençler oluşturur ve bu yüzden de sevemeyiz. İkinci sebep diş tesirlerdir. Çağımız insanını diş tesirlerin yönettiğini açikça görebiliriz. Tıpkı dizgara yakalanmış bir yapragın salınmılar yapmasına benziyoruz. Ailenin ve toplumun baskılı şartlandırmalan bir takım akli kontroller de gelişimimize engel olmaktadır. Gelişemedigimiz içinde sevgi enerjisini btinyemize alarruyoruz.
Sevgi enerjisini, cezbenilişy kuu.dma., kiçinm idrak düzeyine göredir.Neden sevemeyiz? Sevgimiz neden surhdır? Bunlara cevap veremezsek, sevgiyi anlayamayız. Tekamülün birarnacıda, sevgi enerjisini Inlnyemizden daha çok geçirmektir. Başka bir ifade ile, severneyişimizin bir nedeni de, evrensel sevgi enerjisini btınyenüzden yeteri kadar geçirememektir. Sevgi enerjisini kullanabilen bir varlık, koznük tesirlerin bünyesine adapte olmasına elverişli bir zemin hazular. Toplu halde yaşamanın bir anlam, Kanun saran sevgi enerjisini tezahür ettirmek, ona işlerlik kazandırmaktır. Ancak bu şuurlanma ile mümkün olur. Şuurlanmak, varlığın yamIgsdan kurtulması demektir.
Ancak insani sevgi, say.iz arzulara sahip olan ego şuuru ile tezahilr eder. Bu seviyedeki kişi, o objeye, o şeye sahip olma isteğiyle yanıp tutuşur. Kendine ve karşömdakine düşünmeden zarar verebilir. Saf bir sevgiye 'Evrensel' bir sevgiye ulaşmak kolay değildir. Hazırlık devresi ister. Hoşgörülü olmak, ıshraplara dayanıkh olmak, kişilerin iyi yanlarun görmek bu devrenin özellilderidir. Evrensel sevginin kaynağı Yukansıdır. Ruhsal sevgide bireysellik kaybolur, btitünsellik doğar. Ruhu madde alemine çeken şey sevgidir. Evrendeki bütünlük ve uyum sevgi enenisinin yapıştmcı ve birleştirici gücünden kaynaklamr. Sevgi ruhun dualite alemine yansimasöhr. Tüm varlık sistemleri sevgi enerjisi ile mevcuttur. Sevgi gaçIendikçe, yaratıcılık üretir. Sevgi, yaratıcı bir güçtür. Sevgi, şuur alanlarının, biyomanyetik alanların temasından meydana gelen bir ahenktir. Otomalizma içerisinde yaşayan insan bedensel ve duygusal reflekslerlesever. Mekanik insan sevgisi duygusal ve bedensel tatmirderden oluşur. Otomatik cevaplar gerçek sevgi enenisinin bünyeden geçişini engeller. Genellikle duygulannuzın kontrolü altmdayızdır. özellikle sevgi söz konusu olduğunda, sevgi ile duygusalhği birbirine kanştinnz. Gerçekte duygusallık bir sevgi tezahürü değildir. DuygusalhIcia; sevmek, şefkat göstermek ve özellikle "birlik" fikirleri bulunmaz. Çünkü duygusal sevgi, beklentilere ve tatminlere baghdır. Beklentiler karşılanmadıgmda, duyulan sevgi ilgisizliğe ve hatta nefrete dönüşebilir.
Eren Sarı - Aşk Ve Sevginin Gücü kitap oku .Internetden online oku  kitab 


25 May 2019
Comment's:
Write your own Comment's